Klipp för fri sikt

Broschyren Klipp häcken!


SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram broschyren Klipp häcken! Broschyren kommer med tips och råd till fastighetsägare som med några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

 

Häck och dyligt får inte gå ut för tomtgräns.

HÅLL SIKTEN FRI FÖR  EN SÄKER TRAFIKMILJÖ


Gröna häckar och buskar är härligt för både ögat och trivseln. Det är lätt hänt att grönskan hänger över den gemensamma vägen eller skymmer sikten, vilket påverkar trafiksäkerheten i området.  Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri. 


Det här gäller i Värmdö kommun:


Fri sikt vid din utfart

Häckar och buskar vid utfarten får vara max 80 cm höga. Detta gäller 2,5 meter åt vardera hållet från utfart.


Du som har tomt intill gatan

Om dina buskar eller trädgrenar sträcker sig över tomtgränsen ska de lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Buskar får inte växa utanför tomtgräns. Höjden på träd ska vara minst:

  • 3,2 meter över gång- och cykelbana
  • 4,6 meter över gata

Du som har hörntomt vid en gatukorsning

Vid hörnet mot gatukorsningen får häckar och buskar vara max 80 cm höga. Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet. Mät från gatans kantstenshörn.


Du som har hörntomt där gång- och cykelbana korsar gata

Vid hörnet mot korsningen får häckar och buskar vara max 80 cm höga. Höjdgränsen gäller 10 meter av häck mot gatan och 5 meter av häck mot gång- och cykelvägen. Mät från gatans kantstenshörn.


Så här säger plan- och bygglagen

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. (8:15 §)


Gäller för alla - det är viktigt att:


  • Gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande, hängande grenar eller tvingas välja för dem och gå ut i körbanan.

  • Skyltar och vägmärken inte skyms.

  • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen.

  • Staket i en korsning inte skymmer sikten - är max 110 cm högt och genomsiktligt med 50 %.

  • Plank och murar i en korsning inte högre än 80 cm.

  • På en gata med bara en gångbana, bör det vara fritt minst 50 cm mellan tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående ska ha någonstans att ta vägen, där gångbana helt saknas gäller mins 50 cm fritt på båda sidor.


När du planterar

  • Stora buskar och träd bör du planera minst 2 m från tomtgränsen.

  • Häck - och buskplantor bör planteras minst 60 cm innanför tomtgränsen