Stadgar

STADGAR


Stadgarna som pdf-dokument


REGISTRERINGSBEVIS

Lantmäterimyndigheten Stockholms län

2001-02-19   registrerades det i protokoll

2000-04-12   intagna beslut om ändring av

stadgar (omskrivna enl. nedan) för                                  STADGAR

                  nya/ Vik-Fruviks vägförening                       Sammanträdesdatum

                                                                                        990415+000412

Anita Agenberg


§ 1 FIRMA 

Föreningens firma är Vik-Fruviks vägförening


§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar Haghulta GA 1 gemensamhetsanläggning avseende väga


§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfällighetens ändamål är att ombesörja och bekosta väghållning och vägbelysning på de vägar som vid förrättningen förklarats vara föreningens, samt eljest vad som beslutats vid förrättningen.


§ 4 MEDLEM     

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom. som har del i

samfällighet upptagen under § 2.


§ 5 STYRELSE 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och  2 suppleanter.


§ 6 STYRELSE - val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 är och för suppleant 1 år.

Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas endast på ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter.

I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.


§ 7 STYRELSE - kallelse till sammanträde 

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet.

Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och

förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela

detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant

som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.


§ 8 STYRELSE - beslutförhet

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelse ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall  styrelsesammanträde anses behörigen

utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. 1 andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.


tan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.


Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet.


Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

 

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.


§ 9 STYRELSE - förvaltning

Styrelsen skall


 1. förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter deras andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


§ 10 REVISION   

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.


§11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december


§12 FÖRENINGSSTÄMMA                          

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Ifråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.


Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd. utvisande det belopp som skall uttaxeras. vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.


§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse till samtliga medlemmar.


§ 14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad


Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna

tillsammans med förvaltningsberättelsen


§ 15 DAGORDNING VID STÄMMA   

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:


 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarn
 7. styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
 8. ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. val av styrelse och styrelseordförande

 11. val av revisorer

 12. fråga om val av valberedning

 13. övriga frågor

 14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.


Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 1 4.


§ 16 DISPOSITION AV AVKASTNING

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter

medlemmarnas andelar i samfälligheten


§ 17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm. gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal. ombud mm. som har betydelse för bedömandet a röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.


§ 18 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna


§19 ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst två tredjedelar av de avgivna

Vid sådan omröstning har varje medlem en röst, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter


KOMMENTARER TILL STADGARNA

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen om förvaltning av samfälligheter i dess lydelse 990 101


Till § 5   
Styrelsen skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30§ SFL) men behöver ej vara medlem.


Till § 9

Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36§ SFL.)


Till § 12

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som
kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47§ 3 st SFL).


Till § 13

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47§ SFL).


Till § 15

Styrelsen är skyldig att på föreningsstämman lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50§SFL).


Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50§ SFL).


Talan far föras mot uttaxering (46§ SFL) och stämmobeslut (53§ SFL).


Till § 17

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48§ SFL).


Medlem eller annan får icke själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (48§ SFL,.


Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig id behandling av fråga som berör hans rätt (48§ SFL).


Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämman, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter. en röst (huvudtalsmetoden). 1 fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal. om någon medlem begär det.


Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49§ SFL) (andelstalsmetoden).


Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.


För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fodras minst två tredjedelar av de angivna rösterna, om ej annat föreskrivs i stadgarna. (51 § SFL).


Till § 19

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg anmälas för registrering. Vid
anmälan skall bifogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet far ej tillämpas innan registrering skett (52§ SFL).